top of page

Žiniasklaidos priemonė prieš Visuomenės informavimo etikos komisiją
VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS


Administracinė byla Nr. eI2-549-789/2020


S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU


2021 m. sausio 20 d.

VilniusPareiškėja viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) 2020 m. sausio 14 d. sprendimą Nr. EKS-02/20 dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) pažeidimus (toliau – Sprendimas) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.


Ginčas kilo dėl publikacijoje neva paskleistos neišsamios ir nepakankamai tikslios informacijos ir taip buvo pažeisti Kodekso 3 straipsnio reikalavimai. Publikacijoje buvo pabrėžiama, jog sandoris, pagal kurį Savivaldybė galimai moka UAB X daugiatūkstantines sumas, buvo sudarytas likus mėnesiui iki savivaldos rinkimų. Komisijos nuomone, tokia informacija laikytina neigiama UAB X kritika, todėl jai turėjo būti suteikta galimybė paaiškinti faktus, patikslinti galimai netikslią arba paneigti neteisingą informaciją. Galimybė pasiaiškinti dėl sandorio su Kauno miesto savivaldybės administracija UAB X suteikta nebuvo, todėl Publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 20 straipsnio reikalavimai.


Nagrinėjamai bylai aktualus LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 13 d. pateiktas teisės aiškinimas (administracinė byla Nr. eA-3111-442/2020). LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama iš esmės analogišką bylą, pripažino, kad Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, jo neįregistravus ir nepaskelbus Teisės aktų registre, negali būti laikomas įsigaliojusiu ir negali būti taikomas. Byloje buvo nustatyta, kad Kodeksas Teisės aktų registre paskelbtas 2020 m. gegužės 18 d. (TAR, 2020 m. gegužės 18 d., Nr. 2020-10556) ir įsigaliojo 2020 m. gegužės 19 d. (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis).


Iš Konstitucijos kyla reikalavimas, jog tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; teismų, priimančių sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, susisaistymas savo pačių sukurtais precedentais (sprendimais analogiškose bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia (be kita ko), anksčiau sprendžiant analogiškas bylas; iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 84, 86−87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132–134 straipsniais, teismas


n u s p r e n d ė:


Žiniasklaidos priemonės skundą patenkinti.

Panaikinti Visuomenės informavimo etikos komisijos 2020 m. sausio 14 d. sprendimą Nr. X.

Pareiškėjos prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas patenkinti iš dalies. Pareiškėjai iš atsakovės Visuomenės informavimo etikos komisijos priteisti 1 604,15 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturis eurus penkiolika centų) bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

26 peržiūros

Comentarios


bottom of page