top of page

Apginta Lietuvos dziudo federacijos nario teisė susipažinti su asociacijos turima informacija
Kauno apygardos teismo 2022-06-03 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-783-886/2022


I. Bylos fabula


Lietuvos dziudo federacijai atsisakius savo nariui pateikti prašomą informaciją, byloje buvo sprendžiamas klausimas ar Lietuvos Dziudo federacijos narys turi teisę gauti asociacijos turimą informaciją, inter alia ir pirminius finansinius dokumentus, banko išrašus bei oficialių sprendimų patvirtintas kopijas.


Ieškovė VšĮ Dziudo klubas „Dziudo Tem“ (toliau – ir ieškovė, apeliantė) 2020 m. gruodžio 23 d. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę Lietuvos dziudo federaciją (toliau – ir atsakovė) pateikti ieškovei VšĮ Dziudo klubui „Dziudo Tem“ dokumentus ir informaciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašė įpareigoti atsakovę per 15 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovei: su atsakove sudariusių asmenų darbo sutartis (vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos ir pan. gali būti nuasmeninti); visus atsakovės visuotinio narių susirinkimo, vykdomojo komiteto susirinkimų protokolus nuo 2015 m. sausio 1 d. iki ieškinio pateikimo dienos (2020 m. gruodžio 23 d.); atsakovės rinktinių sudarymo tvarkos aprašą; atsakovės metines veiklos ataskaitas bei finansines ataskaitas ir finansinių ataskaitų pirminius duomenis, t. y. kasos pajamų ir išlaidų orderius, banko sąskaitos pilnus išrašus, iš kurių atsispindėtų piniginių lėšų įplaukos/išmokos, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki ieškinio pateikimo dienos (2020 m. gruodžio 23 d.); surengtų tarptautinių varžybų pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus pagal kiekvienas varžybas atskirai (Europos jaunimo dziudo taurės 2015 m. gegužės 9–10 d.; 2016 m. gegužės 7–8 d.; 2017 m. gegužės 13–14 d.; 2018 m. gegužės 12–13 d.; 2019 m. gegužės 11–12 d.; Training Cam (MTS): 2015 m. gegužės 11–14 d.; 2016 m. gegužės 9–11 d.; 2017 m. gegužės 15–17 d.; 2018 m. gegužės 14–16 d.; 2019 m. gegužės 13–15 d.; Europos jaunimo čempionatas: 2017 m. birželio 30 d. – liepos 2 d.).


II. Taikyta teisė

Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktas nustato asociacijos nario teisę susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą. Federacijos kaip asociacijos veikla (funkcijos, uždaviniai) yra nurodyta Federacijos įstatuose. Federacija, vykdydama įstatuose nustatytą veiklą, sukaupia tam tikrą informaciją. Įvertinus asociacijų įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad Federacijos nario teisė gauti informaciją apie asociacijos veiklą ar jos apimtis nėra ribojama, jis neprivalo netgi nurodyti informacijos rinkimo tikslo (Žr. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1019-611/2013). Šiuo atveju Ieškovė ne tik nurodė informacijos rinkimo tikslą, bet pateikė įrodymus apie galimą Federacijos veiklos neskaidrumą. Todėl tik gavus prašomus dokumentus (nepažeidžiant LR Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir ES Reglamentą dėl asmens duomenų apsaugos) ir su jais išsamiai susipažinus, sutikrinus jų atitikimą Federacijos teikiamoms Registrų centro juridinių asmenų registrui metinėms finansinėms ataskaitos, Ieškovė galėtų nustatyti skaidriai ar neskaidriai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų Federacija vykdo veiklą.


Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų (be kita ko, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą) kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. lapkričio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-490-686/2016, pasisakė, kad kai nėra nustatyta informacijos teikimo formos taisyklių, prašoma teikti informacija, į kurią asmuo turi teisę pagal įstatymus, turėtų būti teikiama atsižvelgiant į informacijos gavimo tikslą, dėl kurio asmuo (narys) prašo ją suteikti.


Asociacijos turi teisę apriboti asociacijos narių teisę susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą tik Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatančių konkrečios informacijos atskleidimo konkretiems subjektams apribojimus, numatytais atvejais. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas pagrįstai aiškino asociacijos narių teisę susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, įtvirtintą AĮ 13 straipsnio 4 dalies 3 punkte (susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą). Atsakovo, kaip ir bet kurios kitos asociacijos tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti, todėl neleidžiama nepagrįstai apriboti asociacijos narių teisių, jiems garantuotų AĮ 13 straipsnio 4 dalies 3 punkte (Žr. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1627-432/2019).


Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje pirma, Federacija nenurodė kokie Ieškovės prašomi dokumentai yra jos valdymo organų priskirti komercinei ar konfidencialiai informacijai, antra, teismas nenustatė jokių duomenų, kurie galėtų būti priskirtini komercinei ar konfidencialiai informacijai, trečia, byloje apklaustas liudytoju NDA atstovas nurodė, kad NDA nėra reikalinga jokia Federacijos informacija, todėl teismo išvados, susijusios su galimu informacijos perdavimu NDA. Be to, Federacijos renkami nacionalinių ir tarptautinių varžybų dalyvių mokesčiai yra vieša informacija, kuri yra žinoma visiems Lietuvos dziudo bendruomenės nariams, todėl apskritai Federacija neturi jokios informacijos, kuri galėtų kaip nors pažeisti jos interesus. Federacija galėtų patirti reputacinę žalą tik tokiu atveju, jei paaiškėtų, kad jos veikla, inter alia finansinė yra vykdoma neskaidriai, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau nėra jokių teisinių priežasčių tokią informaciją slėpti nuo Federacijos narių ar kitų Lietuvos dziudo bendruomenės narių.

III. Teismo sprendimas/nutartis

Apeliantė nepateikė įrodymų ir nenurodė argumentų, kad ieškovės prašomi dokumentai nėra susiję su federacijos vykdoma veikla. Taip pat nepateikė įrodymų, kad prašomi pateikti dokumentai federacijos yra pripažinti konfidencialia informacija ir dėl to negali būti pateikiami. Apeliantės argumentai, kad prašomą pateikti informaciją galima rasti atsakovės tinklapyje, o audito inicijuoti ieškovė (vienas iš narių) neturėjo teisės (tam reikalingas narių susirinkimo sprendimas), nepaneigia ieškovės kaip federacijos narės teisės gauti informaciją jos pasirinkta forma.


Apeliantė atsisakymą pateikti informaciją motyvavo iš esmės vieninteliu argumentu – ieškovės ketinimu gautą informaciją panaudoti priešiškiems atsakovei tikslams. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl esminės su tuo susijusios aplinkybės – kad dabartinis ieškovės vadovas Linas Šantaras yra ir Nacionalinės dziudo asociacijos valdymo organo (vykdomojo komiteto) narys, todėl ieškovės vadovui gavus informaciją, ji taps prieinama ir Nacionalinės dziudo asociacijai per jos valdymo organo (vykdomojo komiteto) narį. Tai reiškia, kad ieškinio patenkinimu bus įgyvendintas Nacionalinės dziudo asociacijos viešai deklaruojamas tikslas „opozicija su teisininkų pagalba siekia gauti priėjimą prie finansinių federacijos dokumentų“, kuris akivaizdžiai atspindi siekį rasti būdą kaip tais dokumentais pasinaudoti įgyvendinant savus interesus, priešingus atsakovės interesams. Apeliantės teigimu ieškovė, pasinaudodama savo kaip asociacijos nario teisėmis, realiai atstovauja „opizicijai“, viešai deklaruojančiai turimus priešingus interesus nei atsakovė. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodomi argumentai negali paneigti federacijos nario teisės į informacijos gavimą.

Esant anksčiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nusprendė dėl ieškovės kaip Lietuvos dziudo federacijos narės teisės susipažinti su prašoma informacija/dokumentais, tačiau nepagrįstai apribojo ieškovės susipažinimo su šia informacija ir dokumentais formą, dėl to nepagrįstai atsakovės pasiūlymą ieškovei susipažinti su prašomais dokumentais atsakovės buveinėje laikė racionaliu ir logišku ir nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies. Nurodytų argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, nurodant kad atsakovė įpareigojama pateikti ieškovei prašomų dokumentų kopijas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista.


Nutaria:

Kauno apylinkės teismo 2022 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti.

Ieškovės viešosios įstaigos Dziudo klubas „Dziudo tem“ (juridinio asmens kodas 300909592) ieškinį tenkinti iš dalies ir įpareigoti atsakovę Lietuvos dziudo federaciją (juridinio asmens kodas 191606076) įsiteisėjus šiam teismo sprendimui pateikti ieškovei šių dokumentų kopijas:

1) atsakovės narių sąrašą ieškinio pateikimo dienai (2020 m. gruodžio 23 d.);

2) su atsakove sudariusių asmenų darbo sutartis (vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos ir pan. gali būti nuasmeninti);

3) visus atsakovės visuotinio narių susirinkimo, vykdomojo komiteto susirinkimų protokolus nuo 2015 m. sausio 1 d. iki ieškinio pateikimo dienos (2020 m. gruodžio 23 d.);

4) atsakovės rinktinių sudarymo tvarkos aprašą;

5) atsakovės metines veiklos ataskaitas bei finansines ataskaitas ir finansinių ataskaitų pirminius duomenis, t. y. kasos pajamų ir išlaidų orderius, banko sąskaitos pilnus išrašus, iš kurių atsispindėtų piniginių lėšų įplaukos/išmokos, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki ieškinio pateikimo dienos (2020 m. gruodžio 23 d.);

6) surengtų tarptautinių varžybų pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus pagal kiekvienas varžybas atskirai (Europos jaunimo dziudo taurės 2015 m. gegužės 9-10 d., 2016 m. gegužės 7-8 d., 2017 m. gegužės 13-14 d., 2018 m. gegužės 12-13d., 2019m. gegužės 11-12d.; Training Cam (MTS): 2015 m. gegužės 11-14 d., 2016 m. gegužės 9-11 d., 2017 m. gegužės 15-17 d., 2018 m. gegužės 14-16 d., 2019 m. gegužės 13-15 d.; Europos jaunimo čempionatas: 2017 m. birželio 30 d. – liepos 2 d.).

Išaiškinti ieškovei, kad gautais duomenimis/informacija neturi būti disponuojama perduodant ją Nacionalinei dziudo asociacijai.

Priteisti ieškovei viešajai įstaigai Dziudo klubui „Dziudo tem“iš atsakovės Lietuvos dziudo federacijos 4 542,48 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt du eurus ir 48 ct) bylinėjimosi išlaidų.


Reziumė:


Teismui pripažinus asociacijos nario teisę gauti visą jo prašomą informacija jo pasirinkta forma sukuriama teismų praktika, kuria vadovaujantis bet kurios asociacijos narys gali teisme apginti savo teisę gauti analogišką detalią informaciją iš bet kurios Lietuvoje veikiančios asociacijos apie jos veiklą.85 peržiūros

コメント


bottom of page